ราชวงศ์โจว

ราชวงศ์โจว เป็นราชวงศ์จีนยุคนั้นที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้ว บางคนมักเรียกอีกชื่อว่า ราชวงศ์จิว ราชวงศ์จีนยุคนี้ถือว่าเป็นราชวงศ์ยุคที่ 3 ของประวัติศาสตร์จีน เริ่มขึ้นประมาณ 1123 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 256 ปีก่อนคริสต์ศักราช นับเป็นราชวงศ์ที่ยาวนานที่สุดในระยะเวลาถึง 867 ปี ราชวงศ์นี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรวมไปถึงการแบ่งแยกดินแดนการปกครองของราชวงศ์เป็นแคว้นต่างๆออกไปอีก ราชวงศ์โจว เป็นยุคที่เกิดขึ้นหลังจากยุคของราชวงศ์ซาง ซึ่งมีการปกครองด้วยระบบศักดินา มีการแบ่งแยกดินแดนออกเป็นแค้วนต่างๆ ซึ่งมีการแต่งตั้งเชื้อพระวงศ์ออกไปปกครองตามแคว้นนั้นๆ มีการสันนิฐานว่ายุคของราชวงศ์โจวนั้นเป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองมากที่สุด สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ชาวเมืองอย่างมากทั้งด้านการเมือง การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม ราชวงศ์โจวนั้นถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่ต่างๆ อย่างเช่น ราชวงศ์โจว์ตะวันตก เป็นราชวงศ์ที่ถูกแบ่งแยกย่อยออกมาจากระบบการปกครองแบบศักดินา สถาปนาโดย จี ฟา หรือ พระเจ้าโจวอู่หวัง เมื่อ 1046 ปีก่อนคริสตกาล ราชวงศ์โจวตะวันออก เป็นราชวงศ์ที่ปกครองสืบต่อจากราชวงศ์โจวตะวันตกประมาณ 771-256 ปีก่อน คริสตกาล กษัตริย์ของราชวงศ์นี้คือพระเจ้าโจวผิงหวัง ราชวงศ์นี้เป็นราชวงศ์แค่ในนามเพราะองค์กษัตริย์ทรงไร้พระราชอำนาจที่จะปกครองเหล่าอ๋องต่างๆ ได้ เนื่องจากอ๋องต่างๆ ได้แข็งเมืองและทำสงครามแย่งชิงอำนาจกัน ในช่วงหลังราชวงศ์โจวนั้นเกิดความทุกข์ยาก และการทำสงครามเป็นยุคที่เรียกว่า ยุคชุนชิวและยุคจ้านกว๋อ ซึ่งเป็นเหตุให้ราชวงศ์โจวล่มสลาย ชุนชิวเป็นยุคที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย แคว้นต่าง ๆ… Continue reading ราชวงศ์โจว